Saturday, November 25, 2006

Turkey Day

Sunday, November 19, 2006

Happy B-day Daddy

Wednesday, November 15, 2006

Mom New House Pics


Sunday, November 12, 2006

Men at Play

Tuesday, November 07, 2006

It's Me
Dave Hard at Work LOL!!